เกี่ยวกับคุณหมอ

รายชื่อนายแพทย์ในเครือข่ายของกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัทรา ธนรัตนากร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่์น
 3. แพทย์หญิงสุอร ชัยนันท์สมิตย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 4. แพทย์หญิงนิตยา วิษณุโยธิน กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 5. แทพย์หญิงสมพร หวังเรืองสถิตย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 6. แพทย์หญิงเมธิณี ไหมแพง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์
 7. แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา เสกสรร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ศาสตราจารย์เกีรยติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 11. แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (โรงพยาบาลเด็ก)
 12. แพทย์หญิงศิราณี วงศ์เรืองศรี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
 13. แพทย์หญิงกิตติมา กาญจนกำแหง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 14. แพทย์หญิงศรัญญา สุวรรณสิงห์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 15. นายแพทย์ เกศดา จันทร์สว่าง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
 16. แพทย์หญิง เนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 17. แพทย์หญิงวิญญู กิ่งวงษา กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
 18. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<<<กลับ